Your browser does not support JavaScript!

 

教師已完成半年產業研習或研究資料表
職工編號 研習/計畫案名稱 推動委員會審核通過日期 附件
2017-10-18  
2016-12-31  
2016-12-31  
2017-12-31  
2017-10-19 國企管吳德華教師-1.pdf
2016-06-06  
2017-03-24  
2017-10-19  
2017-12-21  
2017-12-21  
2017-12-21 004 (106)推審英1221004 - 英教中心季慕 (1).pdf
2017-03-24  
2017-12-21  
2017-04-20 (106)推審歐0420005(毛蓓雯).pdf
2017-12-21  
2017-03-24  
2017-03-24 academic_78284_8284516_61641.pdf
2017-12-21  
2017-04-26 (106)推審文0613002-數位系周春曉老師.pdf
2017-03-24 S__14811144.jpg